Dutch-Chinese collaborative study published!

Dutch-Chinese collaborative study published!

  • Post by:
  • August 18, 2020
  • Comments off

We report a comprehensive DIA pan-human library consisting of 1096 data-dependent acquisition MS raw files for 16 types of cancer samples.

Genomics Proteomics Bioinformatics 2020 Aug 12;S1672-0229(20)30093-0. doi: 10.1016/j.gpb.2019.11.008.

DPHL: A DIA Pan-human Protein Mass Spectrometry Library for Robust Biomarker Discovery
Tiansheng Zhu 1, Yi Zhu 2, Yue Xuan 3, Huanhuan Gao 4, Xue Cai 4, Sander R Piersma 5, Thang V Pham 5, Tim Schelfhorst 5, Richard R G D Haas 5, Irene V Bijnsdorp 6, Rui Sun 4, Liang Yue 4, Guan Ruan 4, Qiushi Zhang 4, Mo Hu 7, Yue Zhou 7, Winan J Van Houdt 8, Tessa Y S Le Large 9, Jacqueline Cloos 10, Anna Wojtuszkiewicz 10, Danijela Koppers-Lalic 11, Franziska Böttger 12, Chantal Scheepbouwer 13, Ruud H Brakenhoff 14, Geert J L H van Leenders 15, Jan N M Ijzermans 16, John W M Martens 17, Renske D M Steenbergen 18, Nicole C Grieken 18, Sathiyamoorthy Selvarajan 19, Sangeeta Mantoo 19, Sze S Lee 20, Serene J Y Yeow 20, Syed M F Alkaff 19, Nan Xiang 4, Yaoting Sun 4, Xiao Yi 4, Shaozheng Dai 21, Wei Liu 4, Tian Lu 4, Zhicheng Wu 1, Xiao Liang 4, Man Wang 22, Yingkuan Shao 23, Xi Zheng 23, Kailun Xu 23, Qin Yang 24, Yifan Meng 24, Cong Lu 25, Jiang Zhu 25, Jin’e Zheng 25, Bo Wang 26, Sai Lou 27, Yibei Dai 28, Chao Xu 29, Chenhuan Yu 30, Huazhong Ying 30, Tony K Lim 19, Jianmin Wu 22, Xiaofei Gao 31, Zhongzhi Luan 21, Xiaodong Teng 26, Peng Wu 24, Shi’ang Huang 25, Zhihua Tao 28, Narayanan G Iyer 20, Shuigeng Zhou 32, Wenguang Shao 33, Henry Lam 34, Ding Ma 24, Jiafu Ji 22, Oi L Kon 20, Shu Zheng 23, Ruedi Aebersold 35, Connie R Jimenez 5, Tiannan Guo 36

PMID: 32795611 DOI: 10.1016/j.gpb.2019.11.008

Categories: News