Privacy Statement

Privacy Statement

OncoProteomics Laboratory
VUmc-Cancer Center Amsterdam, CCA 1-60
located at:
VU University Medical Center
De Boelelaan 1117,
1081HV Amsterdam
The Netherlands,
is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement. Prof. Dr. Connie R. Jimenez is the Data Protection Officer of OncoProteomics Laboratory. She can be reached via c.jimenez@vumc.nl

Personal data and objection period
OncoProteomics Laboratory processes your personal data in order to call or e-mail you in response to contact messages.
OncoProteomics Laboratory does not process special and / or sensitive personal data and does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following personal data:

Data Retention Period Reason
Name, telephone number, e-mail address 1 year To respond to contact messages

Sharing personal data with third parties
OncoProteomics Laboratory only provides personal data to third parties if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies and similar technologies
OncoProteomics Laboratory website does not use cookies.
The website does use the following technologies:

Google Fonts Privacy Statement

View, correct or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by OncoProteomics Laboratory and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data, or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to c.jimenez@vumc.nl.

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) are blacked out in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, at the latest within four weeks.

How we protect personal data
OncoProteomics Laboratory takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact c.jimenez@vumc.nl

Complaints
OncoProteomics Laboratory would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact details:
Prof. Dr. Connie R. Jimenez
VUmc-Cancer Center Amsterdam, CCA 1-60
VU University Medical Center
De Boelelaan 1117,
1081HV Amsterdam
the Netherlands
+31 (0) 20-4442340

Privacyverklaring

OncoProteomics Laboratory
VUmc-Cancer Center Amsterdam, CCA 1-60
gevestigd aan:
VU University Medical Center
De Boelelaan 1117,
1081HV Amsterdam
The Netherlands,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Prof. dr. Connie R. Jimenez is de Functionaris Gegevensbescherming van OncoProteomics Laboratory. Zij is te bereiken via c.jimenez@vumc.nl

Persoonsgegevens en bezwaartermijn
OncoProteomics Laboratory verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen in antwoord op contact berichten.
OncoProteomics Laboratory verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Gegevens Bewaartermijn Reden
Naam, telefoonnummer, email adres 1 jaar Reageren op contactberichten

Delen van persoonsgegevens met derden
OncoProteomics Laboratory verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken
OncoProteomics Laboratory website gebruikt geen cookies.
De website maakt wel gebruik van de volgende technologieen:

Google Fonts Privacyverklaring

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OncoProteomics Laboratory en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar c.jimenez@vumc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OncoProteomics Laboratory neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met c.jimenez@vumc.nl

Klachten
OncoProteomics Laboratory wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens:
Prof. dr. Connie R. Jimenez
VUmc-Cancer Center Amsterdam, CCA 1-60
VU University Medical Center
De Boelelaan 1117,
1081HV Amsterdam
The Netherlands
+31(0)20-4442340